Letošní podzimní mise se uskutečnila od 9. září do 12. prosince 2013. Přečtěte si zprávu, kde popisujeme hlavní pracovní úkoly, kterým se během tří měsíců práce na Haiti naši vrtaři věnovali.


Úvod:
 
Letošní podzimní mise se uskutečnila od 9. září do 12. prosince 2013. V polovině října se do České republiky musel nečekaně vrátit náš vrtmistr Patrik Kutaj, za kterého se nám bohužel nepodařilo najít vhodného náhradníka.  Především z tohoto důvodu má poslední mise na kontě pouze dvě funkční studnyAmálku a Manušku.
 
V misi jsme se rozhodli pokračovat. Proběhlo ještě několik pokusů o vrtání na snadnějších lokalitách, ale od této snahy jsme později upustili. Vrtání v haitském podloží vyžaduje profesionální zkušenosti, má-li se minimalizovat riziko poškození drahé techniky. Hlavním důvodem setrvání na Haiti však byly činnosti klíčové pro udržitelnost a další pokračování naší pomoci na Haiti. V tomto ohledu jsme měli velký dluh.  Níže uvádíme přehled hlavních aktivit, na které jsme se v druhé půli mise zaměřili. Další informace a výstupy vám budeme postupně přinášet formou článků na našem webu.
 
Personálně byla mise obsazena v tomto složení: Jan Komínek (logistik, 3 měsíce), Miroslav Farkas (automechanik, 3 měsíce), Patrik Kutaj (vrtmistr, 1 měsíc), Kristýna Lungová (2 měsíce ve vlastní režii jako zástupce Katedry rozvojových studií PřF Univerzity Palackého Olomouc, 1 měsíc za PGH jako tlumočnice, spolupráce s MINUSTAH),Ivo Roškanin (1 měsíc, supervize projektu).
 
Krátký popis činností a výsledků mise:
 
 Vrtařské práce - nová studna Amálka stojí v osadě Madora u vesnice Mare Rouge. Studna Manuška je v Mole st. Nicolas. Kromě těchto dvou studní mají naši vrtaři na kontě několik suchých vrtů.  Během vrtařských prací jsme měli opět velké problémy se sesýpáním vrtů, což je důsledkem nestabilního podloží.  Více jak týden jsme vytahovali zaseknuté kladivo z padesátimetrové hloubky poblíž Mole St. Nicholas.
 
► Kontrola a údržba studní - v průběhu mise jsme provedli kontrolu všech našich studní v departmentu Nord-Ouest. Celkově asi deset studní vykazovalo nějaké závady. Často se jednalo o sníženou vydatnost vlivem mechanické poruchy. Jedna studna byla zcela mimo provoz. Závady byly postupně odstraněny. U tří našich studen došlo ke snížení kvality vody působením abiotických vlivů (zvýšená salinita, zakalení, obsah síry). Jejich voda se používá jako užitková. Po dokončení testů vzorků v ČR budeme hledat řešení. 
 
► Servis a oprava našich strojů a techniky - kromě standardního servisního týdne na začátku a na konci mise jsme využili čas ke kompletní revizi všech strojů. Byly vypracovány seznamy poškozených dílů, servisní plán na další roky a soupis rezervních dílů. Proběhly některé dlouho odkládané výměny a opravy na strojích. Miroslav Farkas připravil podklady pro výrobu nového podvozku pro kompresor. Původní je již v nevyhovujícím stavu a jeho konstrukce se navíc v terénu neosvědčila. Byla provedena inventura materiálu, náhradních dílů a vybavení v depu (Bombardopolis) a dalších stanovištích na Haiti.
 
► Další terénní a podpůrné práce - jak již bylo uvedeno v úvodu, na letošní misi poprvé dostaly prostor také činnosti, pro něž zatím nebylo v našem programu místo a které umožní profesionalizaci, rozvoj a zefektivnění naší pomoci na Haiti. Proběhly rozsáhlé testy biologické kvality vody v našich studních, mineralogické rozborykontrola návštěvnosti studní. Byla provedena revize GPS souřadnic studní a vytvořena databáze neúspěšných vrtů. Tyto výstupy budou vzájemně sdíleny s několika dalšími rozvojovými a výzkumnými organizacemi (především z USA) a měly by umožnit snazší lokalizaci míst vhodných pro nové vrty. Od zahraničních organizací se podařilo zajistit podrobné mapy Haiti, včetně hydrologických a geologických listů. S použitím GPS byla během mise zaznamenávána důležitá místa a body, jejichž pomocí budou mapy dále zpřesňovány. Tyto činnosti prováděla Kristýna Lungová.
 
► Nová místa pro studny - o naše studny je na Haiti stále větší zájem. Je to dáno především samovolným šířením referencí.  V současné době poptávka po naší práci daleko převyšuje naše možnosti. Nutí nás to ke čtyřem opatřením.
  • 1 - pečlivý výběr lokality pro novou studnu s ohledem na její potřebnost, resp. sestavení jakéhosi žebříčku potřebnosti jednotlivých lokalit.
  • 2 - faktor pravděpodobnosti úspěšného vrtu, který je někdy v rozporu s výše uvedenou potřebností. 
  • 3 - posouzení proveditelnosti. Ozývají se nám lidé spravující velmi potřebné oblasti, které jsou ale buď vzdálené, nebo těžko přístupné. Smysluplnost vrtání na takových místech je někdy velkým otazníkem. Nesouvisí jen s aktuálním stavem našeho účtu, ale například s počtem plánovaných studní v oblasti, nebo možnostmi spolufinancování.
  • 4 - přehodnocování celkové koncepce naší pomoci na Haiti, aby byla efektivní. Zamýšlíme se nad délkou misí, jejich složením, využitím partnerů na Haiti a mnoha novými příležitostmi, které se nám nabízejí.
​Během podzimní mise jsme podali dvě žádosti o finanční podporu výstavby studní z grantu Minustahu (OSN). V prvním případě se jedná o deset studní v departmentu Nord-Ouest. V druhém případě o stejný počet studní ve slumu Canaan u hlavního města Port-au-Prince. O vybudování několika nových vrtů má zájem Milánská charita, která dlouhodobě podporuje italské misionáře v západní části Nord-Ouestu. Další místa jsou jednotlivě roztroušena po celém Haiti a mají většinou jednu z těchto charakteristik: těžko přístupná horská oblast, vyprahlá buš, slum v blízkosti Port-au-Prince. Většinu lokalit se podařilo navštívit a prověřit. Podrobnosti ohledně žádostí o granty, stejně tak jako nové možnosti spolupráce s haitskými i mezinárodními subjekty, vyjednával nový manažer projektu Praga-Haiti Ivo Roškanin, který na Haiti přiletěl v první polovině listopadu.

► Drobná pomoc lidem v okolí - několikrát během mise se stalo, že bylo potřeba šikovnosti našich techniků, nebo výjimečných vlastností naší Pragovky. Během podzimu jsme stěhovali kontejnery v italské misii, vyprošťovali zapadlý kamion, opravovali dieselgenerátor, atd. Kromě toho, že tato pomoc je v odlehlé krajině jedinečná a těžko se dá odmítnout, vnímáme ji jako součást našeho poslání. Posiluje také naše vzájemné vztahy s ostatními.

Tolik stručný přehled o podzimní misi. V nejbližší době nás čeká vyhodnocení získaných materiálů a příprava práce pro rok 2014. Novinky o projektu Praga-Haiti najdete jako vždy na našem webu.

Děkujeme za vaši důvěru a pomoc a těšíme se na další společné úspěchy v rámci rozvojové pomoci na Haiti.

Za celý projektový tým Ivo Roškanin.