Pravidla ochrany osobních údajů podporovatelů rozvojového projektu Praga-Haiti, verze Fidcon_GDPR_20180525, platnost od 25. 5. 2018.
I. Základní ustanovení
1. Realizátorem projektu Praga-Haiti zapsaný spolek Fidcon z. s., se sídlem Náměstí 5. května 1, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČO 27027121 (dále jen Fidcon, nebo organizace).
2. Pravidla shrnují:
 • jakým způsobem Fidcon údaje získává,
 • jaké údaje Fidcon shromažďuje,
 • jak zabezpečuje jejich uložení,
 • jakým způsobem údaje využívá a po jakou dobu.
3. Tyto Zásady mohou být průběžně doplňovány a upravovány. Aktuální znění Pravidel je k dispozici na http://www.praga-haiti.cz/sponzori/ochrana-osobnich-udaju a v tištěné podobě na sídelní adrese organizace.
II. Podporovatelé registrovaní v Klubu přátel Praga-Haiti
1. Členové Klubu přátel Praga-Haiti (dále jen klub přátel) poskytují své osobní údaje:
 • vyplněním elektronické přihlášky,
 • nebo vyplněním písemné přihlášky.
2. Spolek získává tyto údaje:
 • jméno a příjmení,
 • adresu trvalého bydliště,
 • kontaktní e-mail a telefon.
3. Využití osobních údajů podléhajících schválení podporovatele:
 • zasílání informačních sdělení o Praga-Haiti (nepravidelný newsletter),
 • zveřejnění údajů o podporovatelích v mapě klubu přátel na webu www.praga-haiti.cz. Mapa může obsahovat tyto údaje: křestní jméno, město a ulici bydliště (bez uvedení č. p.) vyznačené souřadnicemi.
4. Údaje jsou využívány do zrušení členství podporovatelem.
III. Podporovatelé, kteří vyplnili formulář pro potvrzení o daru
1. Vyplněním elektronického formuláře pro zaslání potvrzení o daru poskytují podporovatelé spolku tyto údaje:
 • jméno a příjmení,
 • adresu trvalého bydliště,
 • kontaktní e-mail a telefon.
2. Tyto údaje jsou využívány pouze jednorázové vytvoření a odeslání potvrzení o daru a nejsou dále uchovávány.
IV. Podporovatelé, kteří potvrdili zasílání informačního newsletteru
1. Potvrzením elektronického formuláře pro zaslání potvrzení o daru poskytují podporovatelé spolku tyto údaje:
 • křestní jméno,
 • e-mail.
2. Tyto údaje jsou využívány pro opakované odesílání newsletteru.
3. Údaje jsou využívány do odhlášení podporovatele.
V. Podporovatelé, kteří nás kontaktovali přes webový kontaktní formulář
1. Potvrzením elektronického formuláře pro zaslání potvrzení o daru poskytují podporovatelé spolku tyto údaje:
 • jméno a příjmení,
 • e-mail.
2. Tyto údaje jsou využívány pro e-mailovou komunikaci, která je dlouhodobě uchovávána v historii e-mailové schránky. Osobní údaje nejsou samostatně uchovávány.
VI. Zabezpečení osobních údajů podporovatelů projektu Praga-Haiti
1. Ochrana osobních údajů̊ je po stránce technické i organizační zajištěna tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu třetím osobám, k jejich změně, zničení či ztrátě a zneužití.
2. Zabezpečení osobních údajů po podléhá Interní směrnici o zabezpečení dat a osobních údajů pro spolek Fidcon, která byla schválena statutárním zástupcem spolku. Je k dispozici všem zaměstnancům a příkazníkům spolku, kteří se zavazují k jejímu plnění podpisem pracovní, nebo příkazní smlouvy.
VII. Použití osobních údajů pro Google Analytics
1. Na webu www.praga-haiti.cz používáme měření Google Analytics. Tato služba neshromažďuje žádná uživatelská data, měří jen aktivitu návštěvníků bez vazby na konkrétní profil.
VIII. Další práva podporovatele
1. Podporovatel má právo požadovat přístup k osobním údajům, které Fidcon zpracovává, požadovat opravu údajů a jejich smazání.